REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie”

 realizowanym w ramach

Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

1
Informacje ogólne
 1.  Projekt „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie” jest realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. (PAKD), 38 – 200 Jasło, ul. Staszica 7.
 2. Czas trwania projektu: 01.02.2016 r. – 30.06.2017 r.
 3. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 4. Słownik pojęć:

Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne).

Osoby pracujące – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie

Osoby o niskich kwalifikacjachosoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe. Osoby z wykształceniem na poziomie studium pomaturalnego lub policealnego nie mogą być zaliczone do tej grupy.

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

IP – Instytucja Pośrednicząca PO WER, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

 

2
Warunki uczestnictwa w projekcie

 

 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku 15 – 24 lat zamieszkująca (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze jednego z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, brzozowskiego, przemyskiego lub m. Przemyśl województwa podkarpackiego, która:

a. pozostaje bez zatrudnienia,

b. jest niezarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,

c. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie),

d. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w szkoleniach mających na celu uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych (udział w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie wyklucza z udziału w projekcie).

2. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, o których mowa w punkcie 1 § 2, które stanowią grupę docelową Poddziałania 1.3.1 PO WER, tj:

a. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze  szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e. matki przebywające w domach samotnej matki,

f. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 1. Wsparcie w projekcie otrzyma 130 osób (78 K, 52 M), w tym 104 os. o niskich kwalifikacjach i 7 os. niepełnosprawnych.

 

 

3
Rekrutacja

 

 1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w 2 etapach (dot. każdej edycji rekrutacji):

a. nabór

b. dobór

 1. Nabór (min. 4 tyg.):

a. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego (FR) wraz załącznikami w biurze projektu lub w punktach rekrutacyjno – doradczych:

– osobiście,

– listownie lub

– e-mailowo – kandydat przesyła wypełniony FR na wskazany adres e-mailowy i w terminie 5 dni roboczych zgłasza się osobiście do biura projektu/punktu rekrutacyjno – doradczego celem złożenia podpisów i dostarczenia wymaganych załączników;

b. Weryfikacja formalna FR (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów). W przypadku zgłoszeń e-mailowych wymóg osobistego podpisu dokumentów.

3. Dobór:

– Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym (śr. 30 min. na 1 os.) – ocena predyspozycji do wejścia na rynek pracy, motywacji do udziału w projekcie, stopnia determinacji i  zaangażowania dot. realizacji ścieżki wsparcia w projekcie, w skali 0 – 20 pkt.

– Przyznanie punktów preferencyjnych dla osób:

które nie ukończyły kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym – 5 pkt.

o niskich kwalifikacjach – 5 pkt.

biernych zawodowo powyżej 12 miesięcy – 5 pkt.

niepełnosprawnych – 5 pkt.

 1. Po zsumowaniu przyznanych punktów z rozmowy z doradcą zawodowym i punktów preferencyjnych (max 35 pkt.) tworzone będą listy kwalifikacyjne i listy rezerwowe, osobno dla K i  M.
 2. Do projektu kwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów na swoich listach.
 3. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o przyjęciu do projektu decydować będzie niższy poziom wykształcenia oraz wcześniejsza data złożenia FR.
 4. Przeprowadzone zostaną 2 edycje rekrutacji w terminach:

– luty – marzec 2016

– wrzesień – październik 2016

 1. Łącznie w dwóch edycjach wyłonionych do proj. zostanie 130 UP, w tym 78 K.
 2. Rekrutacja dla UP kwalifikujących się do ścieżki Szkoła Drugiej Szansy będzie prowadzona wg odrębnej listy.
 3. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie należy do personelu proj., który będzie również brał pod uwagę wysokość i rodzaj zaplanowanych w projekcie wskaźników rezultatu.
 4. PAKD zastrzega:

– że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie

– oraz zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej.

 

 

 4
Zasady uczestnictwa w projekcie oraz uprawnienia i obowiązki uczestników

 

1. Udział uczestników w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w  ramach projektu i podpisania umowy dot. uczestnictwa w projekcie, określającej prawa i  obowiązki obydwu stron.

2. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

a. Identyfikacja predyspozycji zawodowych UP – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (3 godziny na osobę), prowadzące do opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD);

b. Identyfikacja istniejących możliwości rynku pracy i pośrednictwa pracy – poradnictwo zawodowe połączone z pośrednictwem pracy. Zakres wsparcia obejmuje indywidualne spotkania z  doradcą/pośrednikiem (4 godziny na osobę) oraz pośrednictwo pracy.

3. Udział w pozostałych formach wsparcia wynikał będzie z zaleceń zawartych w IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

4. Uczestnik projektu jest uprawniony do:

a. nieodpłatnego udziału w projekcie „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie”,

b. nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia,

c. otrzymania stypendium szkoleniowego w czasie szkoleń zawodowych w wysokości 6,65 zł  brutto za jedną godzinę udziału w szkoleniu. Stypendium nie będzie naliczane za udział w IPD oraz poradnictwie zawodowym.

d. otrzymania stypendium stażowego w czasie odbywania stażu zawodowego w wysokości 1.750,00 zł brutto miesięcznie.

e. otrzymania zwrotu kosztów dojazdu związanych z udziałem w poszczególnych formach wsparcia, koszty dojazdu nie mogą przekraczać wysokości kwoty kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej i muszą być udokumentowane. Osobom zamieszkałym w miejscowości, w której realizowane jest wsparcie, zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

a. uczestnictwa w oferowanym w ramach projektu wsparciu, wynikającym z opracowanej wspólnie ścieżki wsparcia

b. przystąpienia do egzaminów w ramach oferowanych szkoleń zawodowych

c. wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

d. wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu

e. wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu

f. przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

g. systematycznego uczestniczenia w zajęciach

h. przestrzegania punktualności

i. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

j. przekazania informacji na temat swojej sytuacji na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji w okresie 4 tygodni od dnia opuszczenia projektu

k. udostępnienia danych dotyczących swojego statusu na rynku pracy w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

 

 

5
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

 

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika biura projektu o  przyczynach nieobecności na zajęciach.
 3. Każdy zakwalifikowany uczestnik projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć poszczególnych grupowych form wsparcia.
 4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników, gdy liczba jego nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.
 5. W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika projektu i uznaniu poniesionych z  tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, PAKD może zażądać od uczestnika projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu przerwania udziału w projekcie, obejmujących także wypłacone stypendium stażowe i dodatek szkoleniowy.
 6. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), UP mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.

 

 

6
Uczestnicy projektu – zakres wsparcia

 

1. Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla jego uczestników:

A. Identyfikacja predyspozycji zawodowych UP

Wsparcie 130 UP (w dwóch edycjach) w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym prowadzące do opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), który poprzez diagnozę i analizę potrzeb oraz doradztwo indywidualne wskaże kierunek rozwoju zawodowego UP. Każdy UP skorzysta  z 3 godzin wsparcia doradczego.

B. Identyfikacja istniejących możliwości rynku pracy i pośrednictwa pracy.

Poradnictwo zawodowe połączone z pośrednictwem pracy dla 130 UP. Każdy UP odbędzie 2 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (po 2 godz. każde). Pośrednictwo pracy zaplanowano w  wymiarze śr. 8 godz. na 1 U. Wsparcie ma charakter ciągły do momentu zakończenia przez UP udziału w proj. Uczestnik projektu wspólnie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy wybierze kierunek rozwoju zawodowego i ścieżkę udziału w projekcie analizując wnioski z IPD, doświadczenie UP w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy.

C. Ścieżka Szkoła Drugiej Szansy.

Ścieżka dla 10 UP pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie ukończyły szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym lub wyższym, zrekrutowanych do projektu w 1 edycji  (02-03), wybór UP przez doradcę zawodowego/pośrednika pracy na podstawie analizy dokumentów z IPD, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

UP otrzymają następujące formy wsparcia:

– edukacja społeczna – wsparcie psychologiczne indywidualne (8h) i grupowe (60h), trening umiejętności życiowych (16h), klub aktywności;

– edukacja zawodowa – szkolenie komputerowe (21h), trening zawodowy obejmujący szkolenia teoretyczne (15h) i praktyczne poprzez skierowanie 5 UP na 3 miesięczne przygotowanie zawodowe oraz 5 UP na 4 miesięczny staż.

 D. Szkolenia zawodowe.

Wsparcie dla UP, którzy nie kwalifikują się do ścieżki „Szkoła Drugiej Szansy”, ale nie posiadają jeszcze określonego zawodu potrzebnego na ścieżce zasadniczej (stażowej). Szkolenia zaplanowano dla 10 UP w każdej z edycji. UP odbędą szkolenia w zawodach: barman, kelner, barista, kucharz i  recepcjonista. Szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Łącznie wsparciem objętych będzie 20 UP.

E. Wsparcie zatrudnieniowe.

10 UP, którzy nie kwalifikują się do ścieżki „Szkoła Drugiej Szansy” oraz nie zostaną skierowani na staż, otrzyma wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy. Dodatkowo pracodawcy zatrudniający 10 UP otrzymają wsparcie doposażenia nowo utworzonych stanowisk pracy dla uczestników projektu.

F. Staże.

Zaplanowano 5 miesięczne staże dla 100 osób, które nie otrzymają wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia oraz 4 miesięczne dla 5 osób, które kwalifikują się do ścieżki „Szkoła Drugiej Szansy”. Staże realizowane będą w dwóch edycjach (dla UP z I i II ed. naboru). Stażyści otrzymają miesięczne stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu.

 2. Wsparcie w postaci wysokiej jakości oferty szkolenia, przygotowania zawodowego lub stażu zostanie zapewnione każdej osobie w czasie maksymalnie 4 miesięcy od jej przystąpienia do projektu.

 

 

7
Warunki realizacji staży

 

 1. Staż jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom bez doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy. W ramach projektu zaplanowano staże dla 105 uczestników. Okres odbywania stażu wynosi 4 miesiące.
 1. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W przypadku Uczestników projektu ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym czas pracy może zostać skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności.
 1. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa się staż. Opiekun monitoruje realizację przydzielonego stażyście zakresu obowiązków oraz udziela stażyście informacji zwrotnej nt. osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów.
 1. Pracodawca, który zdecyduje się na zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu zobowiązany jest wypełnić wniosek o zorganizowanie stażu.
 1. Tryb realizacji stażu:

a. staż odbywa się na podstawie umowy o zorganizowanie stażu zawartej przez Organizatora stażu z pracodawcą oraz Organizatora stażu z Uczestnikiem projektu.

b. organizator stażu jest podmiotem niezależnym od pracodawcy.

c. staż odbywa się według programu stanowiącego załącznik do umowy. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu, w tym uzyskane przez udział w  szkoleniu zawodowym w ramach projektu.

d. program powinien określać:

– nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy według obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności,

– zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu,

– rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,

– sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,

– dane opiekuna osoby objętej programem stażu.

 

 Obowiązki pracodawcy

 

 1. Na wniosek osoby odbywającej staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w  wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za udzielone dni wolne przysługuje stypendium.
 2. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą w szczególności informacje o: zadaniach realizowanych przez uczestnika projektu i umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy pozyskanych w trakcie stażu; przebiegu stażu, napotkanych problemach w  realizacji programu, itp.
 3. Wyznaczony przez pracodawcę opiekun uczestnika projektu odbywającego staż, udziela uczestnikowi projektu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu uczestnika projektu.

 

Obowiązki uczestnika projektu

 

 1. Uczestnik projektu odbywający staż:

a. przestrzega ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy stażu,

b. sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

c. przestrzega wszystkich przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

d. sporządzania comiesięcznych dzienników z przebiegu realizacji stażu,

e. sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych umiejętnościach zawodowych, które po zakończeniu stażu przekazuje beneficjentowi wraz z opinią wystawioną przez pracodawcę.

 

Stypendium

 

Organizator stażu wypłaca osobie odbywającej staż comiesięczne stypendium, na które przeznacza kwotę wymienioną w umowie o realizację stażu zawartej pomiędzy Organizatorem stażu a  Uczestnikiem projektu. Wysokość stypendium nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Przerwanie stażu

 

 1. Organizator stażu na wniosek pracodawcy może pozbawić uczestnika projektu możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

a. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,

b. ilości godzin zwolnień lekarskich przekraczających 30% ogólnej ilości godzin stażowych,

c. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

d. naruszenia przez uczestnika projektu przepisów prawa i regulaminu pracy obowiązującego u  pracodawcy,

e. nierealizowania programu stażu.

 1. Podjęcie przez Organizatora stażu decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu uczestnika projektu.
 2. W przypadku przerwania stażu z winy uczestnika projektu i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, Organizator stażu może zażądać od uczestnika projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu przerwania stażu, obejmujących także wypłacone stypendium stażowe.
 3. Organizator stażu na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbyciu stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu. Podjęcie przez Organizatora stażu decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu pracodawcy.
 4. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku gdy uczestnik projektu podczas odbywania stażu podejmie pracę zarobkową.

 

 Zakończenie stażu

 

 1. Uczestnik projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu przedkłada Organizatorowi stażu ocenę, uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu, dokonaną przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej, wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.
 2. Organizator stażu po zapoznaniu się z opinią pracodawcy i treścią sprawozdania o przebiegu stażu wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu. Oryginały dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator stażu zwraca uczestnikowi projektu, natomiast kopie stanowią dokumentację projektu Organizatora stażu.

 

 

8
Postanowienia końcowe.

 

 1. Powyższy Regulamin może ulec zmianie na wniosek PAKD za zgodą IP oraz w wyniku zmiany dokumentów programowych PO WER.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla osób fizycznych uczestniczących w projekcie należy do PAKD
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie internetowej projektu.

 

Załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej wskazanej w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER – zał. nr 4.
 5. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy – zał. nr 5.

Formularz rekrutacyjny możesz także wypełnić online – formularz online