www.dreamsart.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Data wpływu formularza rekrutacyjnego: .................... (wypełnia personel projektu)
Nr formularza rekrutacyjnego: .................... (wypełnia personel projektu)

Formularz rekrutacyjny do projektu

Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie

1. Imię i nazwisko

2. PESEL

3. Płeć (wymagane)

4. Adres zamieszkania:

województwo

powiat

miejscowość z kodem pocztowym

ulica

nr domu/lokalu

obszar zamieszkania:

5. Telefon kontaktowy:

adres email:

6. Wykształcenie (wybierz jedną opcję z rozwijanej listy):

kierunek wykształcenia/zawód

7. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną*


* Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004).

8. Status osoby na rynku pracy (wybierz jedną opcję z rozwijanej listy):

osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności:

9. Formy wsparcia w projekcie:
Deklaruję udział w obowiązkowych dla wszystkich UP formach:
- poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy

Przyjmuję do wiadomości, iż udział w pozostałych formach wsparcia (szkolenia zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie) wynikał będzie z zaleceń zawartych w IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Niemniej jednak deklaruję, iż branża/stanowisko, w której poszukuję pracy to:

A forma wsparcia, która mnie interesuje to (wybierz jedną):

Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam,iż:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki.
1. Oświadczam, że zgodnie z wymogami spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału projekcie.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w okresie 4 tygodni od dnia opuszczenia projektu.
3. Oświadczam, że w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
4. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
5. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procedurą rekrutacji oraz realizacją projektu „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (email)


Potwierdzam akceptację jak powyżej